உடலாய் உயிராய் உயர்நல் உணர்வாய்

கனவாய் நினைவாய் கண்ணுள் விழியாய்

மண்ணாய் விண்ணாய் இடைநில் வளியாய்

எங்கும் நிறைந்த எம்மொழி செழிக்க

நிலவொடு வானும் நிழலொடு மண்ணும்

இரவொடு கனவும் இயலொடு இசையும்

நதியொடு கரையும் நாணொடு வில்லும்

எண்ணொடு தமிழும் என்றுமொன் றென

மொழியும் கலையும் எண்ணில் வடிய

தமிழும் அறிவும் தருவென செழிக்க

நாவும் தமிழால் நற்கதி யடைய

விரலும் வித்தையால் தூரிகை யாக

எண்திசை வழியும் மலரிட்டு அழைத்து

எழுபிறவிப் பயனை இப்பிறவி பெற்று

அறும்பொ ழுதும் அயரா துழைத்து

ஐந்திணை யெங்கும் அழைப்பு விடுத்து

நாற்படைப் போலொரு பெருந்திரள் திரண்டு

முக்கனி சுவையாய் கலைத்தமிழ் சமைத்து

ஈரேழு லோகமும் எந்தமிழே ஒலித்து

ஓராயிரம் அலையென பொங்கி எழுகிறது...!

முத்தமிழ் விழா-2019இயற்றமிழ்


TAMIL LITS

PANNEER SELVAM

9655505440


சித்திரத்தமிழ்


FINE ARTS

PRAVESH

7397081948


நாடகத்தமிழ்


DRAMATICS

LOGURAJ

7868862451


விருந்தோம்பல்


HOSPITALITY

GOKUL

9384151762
Get In Touch                                       Contact


Panneer Selvam - 9655505440
Pravesh - 7397081948

Muthamizh Vizha-19